İNİŞ

Özel İNİŞ
Öğeyi Oyla
(0 oy)

Pilot havada ilk olarak nereye ini? yapaca??na karar vermelidir. Bunu uçu? öncesinde dü?ünmek seçene?in fazla olmas?n? sa?lar. ?ni? alan? tercihen engellerin, hayvanlar?n, elektrik ve telefon tellerinin bulunmad???, türbülansa sebep olabilecek a?aç, bina ve tepelerden uzakta düz bir alan olmal?d?r. Alan ne kadar büyük olursa emniyet de o kadar artar.
Planlanan hedefe yakla??rken ve ini? an?nda fren ipleri b?rak?lmamal?d?r. Rüzgara kar?? yap?lacak ini?ler oldukça yumu?ak ve yava? olacakt?r. Bu nedenle yere en az 10 metre kala rüzgara kar?? dönülmelidir.

Son yakla?maya girildikten sonra;
a.    Keskin dönü?,
b.    Sert ve ani fren,
c.    Stol,
d.    360 derecelik dönü?ler, kesinlikle yap?lmamal?d?r.
Yere temastan hemen önce yere 1,5 - 2 m kala rüzgar?n ?iddetine ba?l? olarak frenleri istikrarl? bir ?ekilde stol noktas?n?n alt?na kadar çekilir. Ancak her uçu? birbirinden farkl?d?r. Bu yüzden tam olarak ne zaman ne ?iddetle fren yap?laca??n? bulmak için uygulama yapmak gerekir.
?nilen alan çamurlu, dikenli ise veya di?er uçanlar?n inmesi için alan? bo?altmak gerekiyorsa, ini?le beraber kanad? söndürmeden ko?maya devam edilmeli ve kubbe kontrollü olarak temiz bir yere y?k?lmal?d?r.

?N??TE D?KKAT ED?LECEK HUSUSLAR
a. H?z art?r?lmamal?; Yere yakla?ma s?ras?nda h?z? gereksiz yere artt?rmak daha sert bir ini?e neden olur.
b. Frenler kontrollü kullan?lmal?; bazen pilotlar yere yakla??rken yer h?z?n? dü?ük tutma amac?yla genellikle bilinçsiz bir ?ekilde frenleri a?a??ya do?ru çekerler. Bunun sonucunda fark?nda olmadan kanat stola girer.
c. ?ni? pozisyonu al?nmal?; ini? s?ras?nda oturur pozisyondan ç?k?l?r ve ko?u pozisyonu al?n?r. Bazen pilotlar yere yakla?t?kça bilinçsizce bacaklar?n? yukar? do?ru çekerler. Bacaklar pilotlar?n ini? tak?mlar?d?r ve yere ilk olarak ayaklar temas etmelidir.
d. Ko?arak h?z azalt?lmal?; yere ini?te sürat fazlaysa ko?arak h?z azalt?l?r. ?leri h?z varken iki ayakla birden yere temas etmek dü?meye dolay?s?yla da kanad?n kontrolünün kaybedilmesine neden olur.